ActiveLive 2.0 - 60 tablet
Fyzická a duševní výkonnost

-20%

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení
1,    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě: www.dobra-pamet.cz, jejichž provozovatelem je: Manero s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, IČO:07378319, DIČ:CZ07378319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299881, Č.ú. 5415193329/0800 (dále jen „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.
2,    Kupující je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou prodávající uzavřel smlouvu.
3,    Smlouvou se rozumí dvojstranný právní úkon, jímž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží určené jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
4,    Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny výrobků, které slouží výlučně ke zlepšení, a to i bez předchozího oznámení.
5,    Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách. Po vydání aktuálního ceníku ztrácejí cenové údaje v dřívějších cenících a/nebo na internetové stránce platnost. Platí výlučně ceny uvedené v našem potvrzení objednávky.
6,    Smlouva se považuje za uzavřenou teprve po potvrzení objednávky nebo po zaslání objednaného zboží na adresu, kterou uvádí kupující.
      
II. Dodací podmínky a přechod vlastnictví ke zboží
1,    Všechny údaje, týkající se doby dodání, jsou nezávazné. Objednané zboží bude expedováno do dvou pracovních dnů. (ZBOŽÍ MÁME VŽDY SKLADEM)
2,    Pokud si kupující sjedná dopravu nebo pokud dodání zboží zahrnuje dopravu, je zboží považováno za dodané předáním prvnímu dopravci. Dopravcem je zpravidla fyzická či právnická osoba oprávněná k provozování dopravy (Česká pošta). Zboží je odesíláno na adresu sdělenou kupujícím v objednávce nebo smlouvě, jinak na adresu sídla odběratele.
3,    Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, splní dodavatel svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní odběrateli nakládat se zbožím v místě, kde má dodavatel své sídlo. 
4,    Prodávající je vázán povinností zboží zabalit nebo jej jinak zabezpečit proti újmě na kvalitě a množství, pokud je balení uvedeno ve smlouvě. I dílčí plnění je prodávající povinen vybavit příslušnými doklady, nejméně však dodacím listem úplně a čitelně vyplněným. V případě, že si kupující nevymíní určité balení zboží, rozhoduje o způsobu balení prodávající v závislosti na povaze zboží a předpokládaných přepravně technických podmínkách. 
5,    Pro ČR platí následující doprava 99 Kč a od tří kusů zboží 0 Kč není li stanoveno jinak.
6,    Osobní odběr na adrese společnosti není možný.
7,    Škody vzniklé při přepravě musí být neprodleně reklamovány u přepravce.
8,    Pokud si kupující zásilku nevyzvedne, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. Odesláním objednávky souhlasí kupující s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.
9,    Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu předáno, a to bez ohledu na místo předání, a dále úplným zaplacením ceny zboží. 

III. Cena zboží a platební podmínky
1,    Kupní cena zboží je uvedena včetně dph a je mezi dodavatelem a odběratelem dohodnuta zpravidla předem a jedná se o cenu smluvní. 
2,    Cena zboží je splatná v termínu dohodnutém mezi prodávajícím a kupujícím ve smlouvě. 
3,    Dochází-li k platbě na základě faktury, faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.
4,    Odběratel je ve věcech platby za zboží vázán povinnostmi uvedenými ve smlouvě. Vzniknou-li na straně kupujícího důvody k reklamaci, nezbavuje jej to povinnosti dodržet platební podmínky sjednané smlouvou. 
5,    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

6,    Kupující souhlasí s tím, že pro případ prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,25% z ceny prodaného zboží každý započatý den prodlení se zaplacením faktury po lhůtě splatnosti. A takto vyúčtovanou smluvní pokutu se zavazuje zaplatit.
 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1,    Kupující je povinen převzít dodané zboží v souladu se smlouvou a převzetí stvrdit na dodacím listu razítkem odběratele a podpisem osoby oprávněné jednat jménem odběratele. Pokud odběratel nesplní kteroukoliv podmínku uvedenou v předchozí větě, není dodavatel v prodlení s dodáním zboží dle smlouvy. V případě, že převzetí zboží bude stvrzeno podpisem přebírajícího má se za to, že přebírající osoba je zmocněncem kupujícího a tedy oprávněná k tomuto úkonu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 obchodního zákoníku.

2,    Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek, jestliže bylo porušení způsobeno okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné a nemohly být rozumně předvídány, zejména v případě abnormálních dlouhotrvajících mrazů, požáru, větrné smršti, zemětřesení, povodně apod.

3,    Za porušení smlouvy se považuje  je-li kupující v prodlení s převzetím zboží o více jak 7 dnů

4,    V případech podstatného porušení smlouvy má právo dotčená strana od smlouvy odstoupit a domáhat se na straně, která porušení zavinila náhrady újmy, která jí tím vznikla.

5,    Dodavatel informuje odběratele v průběhu realizace zakázky o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu zboží.
6,    Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jakékoliv pochybnosti o budoucí spokojenosti kupujícího, bez zbytečného prodlení jej kontaktuje a veškeré sporné záležitosti vyřeší.
7,    Objednávat zboží smí pouze osoby starší 18 let.
8,    Prodávající není odpovědný za případné zneužití nabízeného zboží.
9,    Informace - Informace o nabízeným produktu zveřejněné na internetových stránkách provozovatele obchodu mají pouze informativní a vzdělávací charakter a v žádném případě nejsou návodem či nabádáním ke zneužití produktu.
10,  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.   

  
V. Vrácení zboží 
1,    Lhůta pro vrácení - Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit, a to v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. 9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Zákazník má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
2,    Vrácení peněz - Peníze za vrácené zboží, včetně poštovného a balného, budou zákazníkovi zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 14 dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží dodavatelem. Náklady na přepravu zboží zpět dodavateli hradí zákazník.
3,    Způsob vrácení zásilky - Pokud zákazník vrací zboží prostřednictvím pošty, nebude akceptováno zaslání na dobírku. Doporučujeme také zaslat zboží zpět tak, aby měl zákazník doklad o jeho odeslání (např. doporučená zásilka).

4,    Garance vrácení peněz v případě neodmaturování/nesložení státnic se vztahuje na jeden zakoupený produkt bez dopravy a platební metody. V případě vrácení musí zákazník prokazatelně dokázat neúspěšné složení maturitních zkoušek/státnic. Při splnění všech výše uvedených požadavků mu bude vrácena vynaložená částka za jeden zakoupený produkt bankovním převodem do 30-ti dnů.

 

VI. Mimosoudní řešení

1,    V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

      
VII. Závěrečná ustanovení
1,    Prodávající kupující jsou rovnocennými partnery v dodavatelsko odběratelském vztahu ze smlouvy bez ohledu na jeho četnost a  jsou vázáni vzájemným dodržováním zásad poctivého obchodního jednání a obchodního tajemství, pokud je jeho předmět druhé straně znám.
2,    Podmínky sjednané smlouvou, dodatkem ke smlouvě mají před těmito všeobecnými podmínkami přednost.
3,    Vaše data, chráněná zákonem č. 101/2000 Sb. ("Zákon o ochraně dat"), budou zpracována v rámci platného práva o ochraně dat a použita pro vyřízení Vaší objednávky, pro zkoušku solventnosti a pro zasílání nabídek výrobků od nás. Jste oprávněni požadovat od nás informace, týkající se zpracování osobních údajů ve smyslu § 12 zákona na ochranu dat a/nebo změny dat. Náleží Vám práva, uvedená v § 21 zákona na ochranu dat, a to zejména máte právo, požadovat od nás vysvětlení, pokud se domníváte nebo zjistíte, že nedodržujeme platná zákonná ustanovení na ochranu dat. Můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s použitím a dalším poskytováním firmy, jména a adresy k reklamním účelům. Pošlete nám jednoduše sdělení poštou nebo emailem na uvedené kontakty.
4,    Mějte prosím pochopení pro to, že nepřebíráme ručení za případné tiskové chyby v ceníku.
5,    V případě, že se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neúčinným, nebude tím dotčena
     účinnost zbývajících ustanovení a celého právního úkonu.
6,    Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení obchodního práva OSN.
7,    Sporné otázky které vyplynou z dodavatelsko odběratelských vztahů ze smlouvy (závazné objednávky) bude dodavatel s odběratelem řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a projednání sporu před rozhodčím soudem budou považovat za krajní řešení.
8,    Všechny spory vznikající z  dodavatelsko odběratelského vztahu mezi dodavatelem a odběratelem a v souvislosti s ním, budou rozhodovány s konečnou platností u okresního soudu v Chrudimi, podle jeho řádu a pravidel, případně místně příslušným Soudem.

9,   Na základě vyhodnocení prodejů dochází k zastavení nebo prodloužení časově omezené akce znázorněné časovým odpočtem na webových stránkách.

10, Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 20. srpna 2018

Odkaz ke stažení: Vzorový formulář pro reklamaci zboží

Odkaz ke stažení: Vzorový formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě

NTg3NWNiY